DigitaleRacebaan.NL
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen/Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met DigitaleRacebaan.NL aangegane overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DigitaleRacebaan.NL is ingestemd.
1.5 De internetsite van DigitaleRacebaan.NL richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
1.6 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DigitaleRacebaan.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 DigitaleRacebaan.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van DigitaleRacebaan.NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9 DigitaleRacebaan.NL is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
1.10 De aangeboden goederen en/of diensten worden zo volledig als de redelijkheid vereist duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en bezitten de eigenschappen die door DigitaleRacebaan.NL in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiлle Kopers tot het doen van een aanbod. DigitaleRacebaan.NL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiлle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiлle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ййn van de volgende omstandigheden:
* de potentiлle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
* een offerte door de Koper is getekend en door DigitaleRacebaan.NL is ontvangen ingeval door DigitaleRacebaan.NL een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
* de potentiлle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geлigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan DigitaleRacebaan.NL via elektronische weg is verzonden en door DigitaleRacebaan.NL is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door DigitaleRacebaan.NL herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal DigitaleRacebaan.NL de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6 Koper en DigitaleRacebaan.NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DigitaleRacebaan.NL gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DigitaleRacebaan.NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van verzending, verzekering en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen. Kosten voor verzending worden in de winkelwagen aangegeven.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die DigitaleRacebaan.NL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DigitaleRacebaan.NL worden gecorrigeerd.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DigitaleRacebaan.NL
3.5 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is DigitaleRacebaan.NL bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
* vooruitbetaling per bankoverschrijving tnv D Kortekaas te Voorschoten op NL98INGB0004231530
DigitaleRacebaan.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DigitaleRacebaan.NL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is DigitaleRacebaan.NL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.5 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

Artikel 5. Levering

5.1 Aflevering door DigitaleRacebaan.NL geschiedt in de plaats van vestiging van DigitaleRacebaan.NL door afgifte aan de eerste vervoerder. DigitaleRacebaan.NL bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
5.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht van de bestelling, ййnmalig een in de winkelwagen vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht.
5.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
5.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal DigitaleRacebaan.NL in overleg met de Koper trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren.
5.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 10 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
5.6 De Koper is verplicht om DigitaleRacebaan.NL van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang DigitaleRacebaan.NL geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij DigitaleRacebaan.NL bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u DigitaleRacebaan.NL om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
5.8 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u DigitaleRacebaan.NL hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6.2 De Koper heeft het recht de door DigitaleRacebaan.NL geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ongeopend ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de Koper alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
6.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt DigitaleRacebaan.NL aan Koper de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
6.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
*bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen, artikelen die speciaal voor de klant aangepast of besteld zijn
*alle overige artikelen die in contact zijn geweest met huid en/of haar, met uitzondering van kleding.
*artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.
6.5 De bewijslast dat de Koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de Koper. DigitaleRacebaan.NL accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
6.6 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 7. Transportrisico

7.1 DigitaleRacebaan.NL draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door Koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de Koper over.
7.2 In geval van retourzending draagt de Koper het transportrisico. Nadat de artikelen door DigitaleRacebaan.NL in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op DigitaleRacebaan.NL over.
7.3 Indien ййn of meer artikelen tijdens transport van DigitaleRacebaan.NL naar de Koper zoek zijn geraakt, verplicht de Koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is DigitaleRacebaan.NL gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met DigitaleRacebaan.NL is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
8.3 DigitaleRacebaan.NL is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van MPV-Online zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door DigitaleRacebaan.NL geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. DigitaleRacebaan.NL vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
9.2 DigitaleRacebaan.NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DigitaleRacebaan.NL. DigitaleRacebaan.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3 Indien DigitaleRacebaan.NL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DigitaleRacebaan.NL of de fabrikant zijn verricht;
* indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
* indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
* indien sprake is van verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
9.5 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij DigitaleRacebaan.NL worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
9.6 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 9.5 gestelde voorwaarden is voldaan, DigitaleRacebaan.NL het artikel of repareert of vervangt, e.e.a. in overleg met de leverancier en/of fabrikant (ter keuze van DigitaleRacebaan.NL) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen alsmede ook portokosten.
9.7 De Koper is gehouden DigitaleRacebaan.NL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen DigitaleRacebaan.NL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.8 Het is mogelijk dat DigitaleRacebaan.NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DigitaleRacebaan.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9.9 De aansprakelijkheid van DigitaleRacebaan.NL met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.10 DigitaleRacebaan.NL is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is DigitaleRacebaan.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DigitaleRacebaan.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciлle know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitaleRacebaan.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privй gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 DigitaleRacebaan.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opslaan in overeenstemming met haar privacy beleid. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. DigitaleRacebaan.NL gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
12.2 DigitaleRacebaan.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
12.3 DigitaleRacebaan.NL zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van DigitaleRacebaan.NL of overeenkomsten gesloten met DigitaleRacebaan.NL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
13.3 Bij gerechtelijke procedures tussen DigitaleRacebaan.NL en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar DigitaleRacebaan.NL is gevestigd bevoegd, tenzij DigitaleRacebaan.NL voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

Artikel 14. Overige Bepalingen

14.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van DigitaleRacebaan.NL -al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DigitaleRacebaan.NL kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. DigitaleRacebaan.NL is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie
Volgende
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen
Talen
Dutch Deutsch English

Copyright © 2024 DigitaleRacebaan.NL
Powered by osCommerce